Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Adatvédelmi tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Gárdos Agentura Kft. (székhely: Budapest, Beniczky Tamás u. 12/a, 1164 cégjegyzékszám: 01 09 915152, adószám: 14685765-2-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a Gárdos Agentura Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Gárdos Agentura Kft. magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Gárdos Agentura Kft.. által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi értintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya a Gárdos Agentura Kft.. által a társaság székhelyén, valamint a www.sgfashion.hu weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

 

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot a Gárdos Agentura Kft. kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: Gárdos Agentura Kft.. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: Budapest, Beniczky Tamás u. 12, 1164
Telefonszám: 06-1-452-72-81, vagy 06-30-925-5188
E-mail cím: shop@sgfashion.hu 

3. Fogalom meghatározások

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.
 • Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozik.
 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • Adatkezelő: a Gárdos Agentura Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.
 • Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.
 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.
 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében.
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.
 • Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.
 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

 

4. Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket a Gárdos Agentura Kft., kezel, Társaságunk minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően a Gárdos Agentura Kft., kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak Társaságunk rendelkezésére. A Gárdos Agentura Kft., személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz a Gárdos Agentura Kft., harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

A Gárdos Agentura Kft., által kezelt adatokhoz kizárólag a Társaságunk erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, kizárólag a munkaköri feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig. Ezen hozzáféréseket, valamint a személyes adatokon végzett valamennyi műveletet – a tényleges adatkezelést végző személy és a hozzáférés időpontjának rögzítésével – naplózzuk. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében a Gárdos Agentura Kft., belső adatkezelési szabályzatot alakít ki, amely Társaságunk valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő munkavállalója számára kötelező érvényű, és amelynek betartását a Gárdos Agentura Kft., minden munkavállalójától megköveteli.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint – a tájékoztató 11. pontjában felsorolt, Gárdos Agentura Kft., részére adatfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások férhetnek hozzá korlátozott körben. A tájékoztató 18. pontjában Társaságunk részletes felvilágosítást ad továbbá arról is, hogy adattovábbításra mely esetekben, milyen személyes adatok vonatkozásában kerül sor.

Valamennyi, a Gárdos Agentura Kft., kezelése alatt álló személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik a Társaságunk által kijelölt adatvédelmi tisztviselő – akinek elérhetősége a tájékoztató 23. pontjában található meg –, ezen tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat a Gárdos Agentura Kft.,  mint gazdasági társaság, kizárólag ezen ruházati termékek forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során a Gárdos Agentura Kft., végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. A Gárdos Agentura Kft., -nél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

A Gárdos Agentura Kft., a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

A Gárdos Agentura Kft., adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. A Gárdos Agentura Kft., kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

A Gárdos Agentura Kft., kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Gárdos Agentura Kft. arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

A Gárdos Agentura Kft., a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során Gárdos Agentura Kft., mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelőként a Gárdos Agentura Kft., számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsen be az adatkezelési folyamatba, amelyek segítségével biztosítani tudja azt, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosított az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. A Gárdos Agentura Kft., fenti kötelezettségének teljesítése érdekében belső szabályzataiban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoz meg és olyan szabályozókat épít be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. A Gárdos Agentura Kft., számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre kerüljenek.

A Gárdos Agentura Kft., jogszabályi kötelezettségének eleget téve, az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az adatkezelő és a Gárdos Agentura Kft., -nél működő adatvédelmi képviselő Bobály Csaba és elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon címzettek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.

 

5. Telefonbeszélgetésekhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk munkatársaival folytatott telefonbeszélgetéseket nem rögzítjük.

A telefonbeszélgetések során az észrevételek és megrendelések kezelése érdekében alábbi személyes adatokat rögzítjük és kezeljük: név, telefonszám, vevőkód, szállítási cím, e-mail cím, kapcsolt mellék.

 

6. Marketing célú adatkezelés - Hírlevél

Amennyiben Ön webshopunkban a marketing célú adatfelhasználáshoz engedélyét adta, önkéntesen és kifejezetten hozzájárulását adta ahhoz, hogy Társaságunk az Ön részére marketing célú megkereséseket küldjön, úgy nevét, e-mail címét, abból a célból is kezeljük, hogy hírleveleinket, egyedi ajánlatainkat eljuttassuk Önhöz, továbbá kérdőívek kitöltésére kérjük fel, vagy tájékoztassuk a hűségpont rendszerünk működéséről, annak esetleges változásairól. Tájékoztatjuk, hogy marketing célból kezelünk egyes, az Ön által megadott információkat, fogyasztási adatokat is. Marketing célú megkeresések küldése céljából adatait addig kezeljük, amíg az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását Ön vissza nem vonja, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat megszűnéséig.

Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a Gárdos Agentura Kft., 2040 Budaörs Gyár u. 2 postacímre, vagy a shop@sgfashion.hu e-mail címre küldött levél útján. Ebben az esetben Társaságunk haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása folytán fenti személyes adatait nem töröljük nyilvántartásainkból, mivel azok kezelése a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében továbbra is szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 

7. Weboldalon folytatott adatkezelés

A Gárdos Agentura Kft., tájékoztatja az érintetteket, hogy a www.sgfashion.hu weboldalon személyes adatok kezelése ez esetekben és feltételek szerint történik:

Felhívjuk a figyelmét, hogy a www.sgfashion.hu oldalon vásárló ügyfeleinknek lehetőségük van a „Belépés” gombra kattintva e-mail cím és egyedi jelszavuk megadásával bejelentkezni felhasználói fiókjukba. A szükséges adatok megadásával és a bejelentkezéssel Ön kifejezett, önkéntes és egy egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak a Gárdos Agentura Kft., általi kezeléséhez. A felhasználói fiókba bejelentkezett érintettek korábban megadott személyes adataik közül e-mail címüket és jelszavukat bármikor tudják módosítani, valamint elektronikus úton is tudnak megrendelést leadni a Gárdos Agentura Kft., által forgalmazott termékek vonatkozásában.

A Gárdos Agentura Kft., az egyedi felhasználói fiókba bejelentkező személyek következő személyes adatait kezeli: vevőkód, jelszó, számítógép IP címe, nyitott rendelések és számlák adatai, név, cím, szállítási és számlázási cím, fizetés módja, e-mail cím, telefonszám.

Társaságunk a felhasználói fiókba történő bejelentkezés során megadott személyes adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, annak érdekében kezeli, hogy a felhasználói fiók elérését az érintettek számára biztosítani, illetve az online úton leadott rendeléseket maradéktalanul, határidőben teljesíteni tudja.

 

8. Cookie-k használata a weboldalon

A www.sgfashion.hu weboldal az alábbi cookie-kat alkalmazza:

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

 

A látogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával megtilthatja a “sütik” használatát, azonban előfordulhat, hogy ebben az esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A www.sgfashion.hu weboldal használatával a felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához a fent meghatározott módon és célokra.

9. Adatfeldolgozók és adatkezelők igénybevétele

A Gárdos Agentura Kft., nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési műveleteket – külön írásba foglalt szerződés alapján – az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók végzik el. A Gárdos Agentura Kft., biztosítja, hogy valamennyi, általa megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújt.

A Gárdos Agentura Kft., tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak, a részükre átadott, és így tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá azokon saját céljaikra adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhetnek.

A Gárdos Agentura Kft., az alábbiakban részletezi a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó vállalkozásokat, az egyes adatfeldolgozók részére átadásra kerülő vagy tudomásukra jutó személyes adatok, valamint az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységének megjelölésével.

A. Tárhely.eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241 cégjegyzékszám:  01 09 909968)

 • céges és személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, bankszámla szám
 • tevékenység:adattárhely

 

B. Express One Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa utca. 12  

cégjegyzékszám: 01 09 980899)

 • céges és személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím,
 • tevékenység:futárszolgáltatás

 

C. OTP Bank Nyrt.  (székhely:, 1051 Budapest Nádor u. 16. cégjegyzékszám: :01-10-041585)

 • céges és személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, bankszámla szám
 • tevékenység:online fizetés, banki tevékenység

 

D. Shoprenter.hu Kft (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Adószám: 23174108-2-09 cégjegyzékszám: 09 09 020636 )

 • céges és személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, bankszámla szám
 • tevékenység:online adattárhely, szolgáltató

 

10. Adattovábbítás

Abban az esetben, ha a Gárdos Agentura Kft. részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

A Gárdos Agentura Kft. tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat Társaságunk a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem adatfeldolgozók, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 

11. Tájékoztatás az érdekmérlegelésről

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő által megjelölt cél elérése érdekében az alábbi adatkezelési tevékenységeket Adatkezelő jogszerűen végzi, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek fennállását igazoló érdekmérlegelési tesztet elvégezte, és annak eredményeképpen megállapította, hogy az Adatkezelőnek az adatok kezeléséhez fűződő érdeke megelőzi az érintettek érdekeit.

Érdekmérlegelési teszt elvégzésére került sor:

 • azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akik adataikat a Társaságunkkal megkötésre kerülő szerződés elkészítése, valamint a szerződés teljesítése és a szerződéses jogviszony fenntartása érdekében adják meg. Az adatok jogos érdeken alapuló kezelésének célja, hogy azokkal az érintettekkel szembeni, akik az Adatkezelővel megkötött szerződésből fakadó kötelezettségeiknek önkéntesen, illetve az Adatkezelő felszólítására sem tesznek eleget, úgy az Adatkezelőnek a fenti, szerződésből eredő követelésének érvényesítésére irányuló jogi eljárás eredményesen megindítható és lefolytatható legyen.
 • azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek személyes adatait Adatkezelő az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során rögzíti, és a jogszabályban előírt 3 munkanapos határidőt meghaladó időtartamban, 30 napig tárolja. A személyes adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az célja az emberi élet- és testi épség, a vagyontárgyak védelmét, az élelmiszerbiztonsági előírások betartását biztosítani tudja, továbbá a jogsértéseket és baleseteket megelőzze, észlelje, az elkövetőt tetten érje, és a jogsértések bizonyítsa.

A részletes érdekmérlegelési tesztek tartalmának megismerését az Adatkezelő a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel érintett valamennyi személy számára, erre vonatkozó írásbeli kérelem Társasághoz történő benyújtása esetén a kérelem beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehetővé teszi az érintettek számára.

 

12. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

A Gárdos Agentura Kft. az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

A. Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy érintettként jogosult arra, hogy a Gárdos Agentura Kft. által folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és a kezelt személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamát, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokat.

A kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, további másolatok esetén Társaságunk jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Gárdos Agentura Kft. adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy a Gárdos Agentura Kft által kezelt adatai mindig megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, Társaságunk évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében keresi meg Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy személyes adatainak változását írásban a shop@sgfashion.hu e-mail címen, vagy a 2040, Budaörs Gyár u. 2. postacímre Társaságunknak címzett levél útján bejelenti.

C. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy Társaságunk személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

D. Az adatok törléséhez való jog

A Gárdos Agentura Kft ezúton tájékoztatja arról, hogy kérelmére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törli az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak Társaságunk rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

Kérelme alapján a Gárdos Agentura Kft .-vel szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. megrendelésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunk a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, lakcím, szállítási cím, kapcsolattartó neve és telefonszáma, vevőkód, hivatkozás, szállítási periódus) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

E. Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, akkor a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig;
 • ha Ön szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • amennyiben úgy ítéli meg, hogy Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra a megadott célból, de a személyes adatok kezelése jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Amennyiben Társaságunk jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén a Gárdos Agentura Kft személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy Társaságunk személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdekből kezelheti. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

F. Az adathordozhatóság joga

Az adathordozhatóság joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket a Gárdos Agentura Kft. az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezel, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségét a Gárdos Agentura Kft. kizárja.

G. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra az adatokat kezelő Gárdos Agentura Kft vagy harmadik személy jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben Társaságunk vonatkozó személyes adatait nem kezeli tovább – ide nem értve az adatok álnevesítést követő felhasználását – feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés a Gárdos Agentura Kft., közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat Társaságunk haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

H. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, a shop@sgfashion.hu e-mail címre vagy a Gárdos Agentura Kft  2040, Budaörs Gyár u.2. postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása a Gárdos Agentura Kft ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli.

I. Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak Társaságunkhoz történő beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján Társaságunk megítélése szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 30 napon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért Társaságunk díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

J. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a 23. pontban szereplő elérhetőségek egyikén. Adatvédelmi tisztviselőnk írásban küld visszaigazolást panaszos ügye kivizsgálásának megkezdéséről és legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.

Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Budapest Környéki Törvényszékhez (cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101., postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.) fordulhat, vagy az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselettel tudja érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy írásos beadványában minden esetben tüntesse legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, valamint ügyfél azonosítóját.

 

13. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

A Gárdos Agentura Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Társaságunk által kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.

A Gárdos Agentura Kft. a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, ezen rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. A Gárdos Agentura Kft  képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

A Gárdos Agentura Kft . tájékoztatja azon természetes személyeket, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeli.

A Gárdos Agentura Kft felhívja a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választotta ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. A Gárdos Agentura Kft. valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a Gárdos Agentura Kft. által felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag a Gárdos Agentura Kft., mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrzi ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait a Gárdos Agentura Kft által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg.

Társaságunk megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind a Gárdos Agentura Kft  munkavállalói, mind pedig a szerződött adatfeldolgozók részére, együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál az adatkezelést végző Gárdos Agentura Kft  és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az adatvédelmi előírások érvényesülését.

A Gárdos Agentura Kft és adatfeldolgozó partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét a Gárdos Agentura Kft többek között az alábbi intézkedések útján biztosítja:

 • az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése, szoftverfrissítések telepítése);
 • valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról napi rendszerességgel biztonsági mentés készítése;
 • személyes adatokat tartalmazó, archív mappák elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;
 • személyes adatok elérésének korlátozása egyedi felhasználónév és jelszó beállításával a munkavállalók számítógépein;
 • a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

 

14. Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk valamennyi érintettet, hogy a Gárdos Agentura Kft által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

A Gárdos Agentura Kft. személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak közvetlenül Társaságunktól, ebben az esetben a Gárdos Agentura Kft jogszabályi kötelezettségét teljesíti, amely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira.

Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja a Gárdos Agentura Kft -nél az adatvédelemért felelős személy nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében a Gárdos Agentura Kft által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Társaságunk felhívja azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a Gárdos Agentura Kft a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről központi nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

A Gárdos Agentura Kft természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során a Gárdos Agentura Kft együttműködik, szintén az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 

15. Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Gárdos Agentura Kft.-nél adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül az alábbi elérhetőségek valamelyikén fordulhatnak:

Név: Bobály Csaba

Postacím:  2040 Budaörs Gyár u. 2.

E-mail cím: adatvedelmi.tisztviselo@sgfashion.hu

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek valamennyi személyes adat kezelésével, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó jogaik gyakorlásával kapcsolatban jogosultak bármilyen kérdéssel, kérelemmel írásban, Társaságunk adatvédelmi felelőséhez fordulni. Az adatvédelmi felelős minden, a Gárdos Agentura Kft által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

 

16. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Gárdos Agentura Kft  fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Gárdos Agentura Kft a tájékoztató módosítása esetén az érintettek részére az érintett által leadott megrendelésről kiállított számlával együtt tájékoztató levelet küld, legkésőbb a módosítás hatályba lépését 8 nappal megelőzően.

Jelezni kívánjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató módosulásáról a fenti értesítő kiküldésével egyidejűleg a Társaságunk által üzemeltetett www..sgfashion.hu weboldalon figyelemfelhívó tájékoztatás elhelyezésével is tájékoztatjuk.

 

17. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor a Gárdos Agentura Kft valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”)